search

                               

Content

RACONS DE TREBALL DIRIGIT A P3


 METODOLOGIA. INICIAR EL TREBALL PER RACONS A P3


El treball per racons és una metodologia que consisteix a organitzar l'aula en diversos espais on els alumnes, distribuïts en petits grups, desenvolupen tasques simultànies de manera autònoma. Les tasques en aquests racons són variades: poden ser de tipus cognitiu, manipulatiu-sensorial, simbòlic...
Es pot distingir entre Racons de treball dirigit i Racons lúdics, però ambdues situacions, de treball o lúdiques, són sempre espais rics d'aprenentatge per als nens.
Als racons de treball dirigit les activitats són més acotades, responen a una gradació de continguts més pautada i necessiten d'algun sistema de registre per part del mestre/a per assegurar-se que tots els alumnes les han realitzat. Els alumnes han de tenir clar quin és el resultat que s'espera de la seva activitat.
Els racons lúdics presenten activitats més obertes, en les quals els nens tenen més llibertat d'acció i de focalitzar els seus interessos. Hi desenvolupen l'activitat al seu aire realitzant una acció més manipulativa i d'experimentació amb el material.


Organitzar l'aula per racons, dirigits i/o lúdics, comporta oferir una gran varietat de propostes a les quals els nens s'enfronten autònomament, compartint la tasca amb els altres companys i/o amb l'adult. És una manera de treballar més creativa i flexible, en la qual el paper del mestre/a és dinamitzar els aprenentatges i animar els alumnes a participar en tots els espais d'activitat i aprenentatge.

Però acostumar els alumnes a aquesta dinàmica de treball no és una feina senzilla. Requereix el seu temps, tenir molta paciència, ser perseverant i ser capaç d'esperar a trobar resultats a mig termini. Un cop els nens de la classe han interioritzat aquest funcionament es mostren encantats d'aquesta manera de treballar i reclamen sovint: que no fem racons, avui?

Els Racons de treball dirigit a P3. Comencem?
Hi ha moltes maneres d'organitzar l'estructura dels racons dirigits. Aquesta comença de manera respectuosa la introducció dels racons a l'aula de P3.
Els primers dies.
Els alumnes de P3 quan arriben a l'escola tenen una primera gran feina imprescindible que és acostumar-se al nou espai escolar, a adults desconeguts (mestres, TEIs, monitors de menjador), a companys nous i a rutines i funcionaments diferents als que estaven habituats. Necessiten, més que cap altra cosa, situar-se afectivament i emocionalment, guanyar seguretat i confiança i fer-se seu el nou entorn. Primer de tot, cal respectar el seu tempo.
Passada l'adaptació ja es pot començar a fer un tastet de treball autònom.
En una jornada escolar de matí i tarda, és aconsellable dedicar els matins per iniciar els racons de treball més dirigit. Les tardes són millors per fer altres activitats o per treballar en els altres racons, d'una organització més lliure.
A mitjans del primer trimestre (octubre o novembre), segons la maduresa emocional del grup de nens, pot ser un bon moment per començar.

Com organitzar-se?
Per establir un patró de funcionament de les sessions de racons que els nens puguin assimilar fàcilment partirem d'una pauta tancada de participació als racons. És a dir, els nens no trien lliurement el racó (això ho deixarem per als racons lúdics) sinó que s'establirà un torn decidit pel mestre/a.
L'organització dels alumnes en grups i equips que faran rotacions és una qüestió important:
És interessant dividir el grup d'alumnes en dues meitats o dos grups que es mantindran tot el curs. Cada mig grup pot triar un nom que l'identifiqui i els ajudi a agrupar-se ràpidament. L'agrupament de mig grup pot ser útil per organitzar-se de manera àgil en molts moments de la jornada: per fer desdoblaments si ve el mestre/a de reforç, per fer dos equips en jocs a la rotllana, per treballar en petit grup dins de l'aula amb la supervisió del mestre/a mentre els altres companys fan un treball més autònom...
Però encara caldria una segona divisió dels grups: cada mig grup-classe s'ha de dividir en dues meitats més:  els equips (equips de treball A, B, C i D, cadascun amb uns 6 nens aproximadament), tal com es mosta al següent esquema:A P3 una manera una manera simple i efectiva d'identificar aquests petits equips és assignar-los un color: equip blau, equip verd...
Aquests equips poden variar cada trimestre, barrejant els nens per propiciar que es vagin coneixent millor entre ells, però sempre dins del mig grup en què es trobaven.
Els equips A, B, C i D són els grups d'alumnes que en les sessions de treball dirigit treballaran autònomament als racons. Per contra, els dos mitjos grups treballaran a part sota la tutela del mestre/a.
A partir d'aquesta organització dels alumnes es poden iniciar els racons.

Com és una sessió de racons de treball dirigit a P3?
En una sessió de racons la distribució de grups i equips es realitza de la següent manera:
El mestre es queda amb un dels mitjos grups a la TAULA GRAN de treball. L'altre mig grup-classe es desdobla en els seus dos equips i cada equip va a un RACÓ DE TREBALL autònom.
Inicialment la sessió té una durada d'uns 20-30 minuts. Els espais de treball són sempre tres: la Taula Gran i els Raconets 1 i 2. En una sessió no hi ha rotacions perquè els nens facin la feina que han fet els altres, és a dir, els alumnes fan únicament l'activitat d'aquell racó. Si es treballa al matí, abans del pati, poden esmorzar quan han acabat.
La feina a la TAULA GRAN. S'hi fa el treball d'activitats relacionades amb conceptes de tres grans blocs d'aprenentatges: llenguatge verbal, matemàtiques i descoberta de l'entorn. Hi participa un dels mitjos grups i el mestre/a està en tot moment amb els alumnes. El concepte o activitat s'explica i es realitza primer a l'espai de rotllana amb aquest grup. Es procura donar l'oportunitat de manipular el material, potenciar la conversa, compartir l'activitat entre tots... i després passar a la taula gran per fer la tasca corresponent i, si n'hi ha, la fitxa.
El mestre/a guia l'activitat a la rotllana i supervisa individualment la realització de la feina a taula. No sempre han de ser feines amb un suport de fitxa, de vegades poden ser treballs cooperatius per construir alguna cosa relacionada amb un projecte, un treball plàstic, manipular material per descobrir-ne relacions matemàtiques entre tots.
Els RACONS PETITS O RACONETS es realitzen per equips (A, B, C i D). En ells es programen feines de manipulació lliure, que no necessitin el control de la mestra. És l'espai on es potenciarà l'aprenentatge de la seva autonomia.
A P3 els raconts contenen activitats breus, fàcils de comprendre pels nens. És important anar acostumant els nens a saber estar una estona concentrats en l'acció, a acceptar que no es pot cridar el mestre/a contínuament, a gaudir de compartir la feina amb els companys, a ajudar-se entre ells i a manipular correctament i endreçar el material.
Val la pena aprofitar el mestre/a de reforç o la TEI tant com sigui possible per adaptar els nens a la dinàmica dels racons, que estigui al cas dels dos raconets, i també perquè faciliti el desenvolupament d'activitats més complicades o que generin conflictes (compartir el material, elaborar collarets seguint una seriació...).


Quantes sessions?
La periodicitat de les sessions ha d'anar lligada amb el que permeti l'horari establert i les preferències del mestre/a. En principi no hi ha un número de sessions millor que un altre però sí que cal tenir en compte que si es realitza amb una cadència els nens interioritzen més fàcilment el sistema de treball i els hàbits. Per exemple, una sessió diària d'uns 20-30 minuts, quatre dies per setmana, és una periodicitat correcta. Això fa necessària una rotació dels equips i els mitjos grups, setmanalment, perquè tots els alumnes passin per totes les activitats: dos raconets (per exemple, un amb plastilina i l'altre amb encaixos) i dues activitats de mig grup amb el mestre/a (com ara, feines de matemàtiques i llenguatge verbal).
En el cas de l'activitat de la taula gran, el mestre/a repeteix l'activitat amb els dos grups.
Aquest seria un esquema de rotació setmanal:
Graella de control.
Per assegurar que la rotació dels racons es compleix es pot fer una graella de l'estil del quadre anterior i anar marcant diàriament els grups que han passat per cada racó. És important que els nens sàpiguen a quin grup pertanyen per organitzar ràpidament la sessió de treball. Una bona manera és buscar un motiu (dibuixet o color) per a cada grup de 6 nens. (Exemple: A la Classe dels Astronautes els equips podrien ser: coet blau, coet vermell, coet groc i coet verd. I caldrà preparar cartells penjats a la paret amb fotos i noms dels nens  per tal de reforçar-ho visualment).

Quins continguts?
Com que l'objectiu principal dels raconets és acostumar els nens a una dinàmica de treball autònom, inicialment els continguts d'aquests raconets seran jocs manipulatius molt lliures i oberts (plastilina, encaixos, mosaics...) als quals es puguin entregar amb una certa llibertat. Més endavant s'anirà augmentant la complexitat i exigència de les tasques (fins i tot poden acostumar-se a fer tots sols feines sobre paper -amb consignes clares i senzilles- però que puguin realitzar-les aplicant criteris propis: retallar i enganxar, acolorir un dibuix...).

A mesura que avança el primer trimestre es va definint la temàtica dels raconets. A P3 es pot convertir el Raconet 1 en Raconet de Descobertes (més manipulatiu i d'experimentació amb el  material) i el Raconet 2 en Raconet de Plàstica (relacionat amb la representació plàstica fent servir diferents tècniques i suports).

Aquestes són algunes idees d'activitats que es poden proposar en els raconets:


Grafisme sobre CD's amb retoladors veleda / cargolar i descargolar / modelar plastilina i pedretes de colors...


...buscar les lletres del nom / dibuix lliure amb ceres / retallar i enganxar lliurement fent una composició...


...cosir figures / pintar un dibuix / retallar serrells...


...retallar i enganxar amb consignes determinades / resseguir el nom dels companys / jugar al Coloredo......modelatge lliure amb plastilina / jugar a fer composicions amb pius de colors / joc simbòlic amb ninos petis i fustetes...


...enfilar boles / dibuix lliure a les pissarretes blanques / joc lliure amb pinces i cilindres de cartró...


...tapar els punts amb gomets / punxar un camí / resseguir una línia i decorar-la amb gomets... les possibilitats no s'acaben! Sempre es troba una altra idea.I, finalment, una mica de planificació.
A banda de les qüestions organitzatives, hi ha una altra eina que facilitarà la nostra tasca a l'hora de començar a treballar per racons: la programació dels racons.
Consisteix en un document, no cal que sigui gaire complex, que reculli una seqüència d'activitats (almenys per trimestre), per donar coherència a la tria de continguts dels racons i poder establir una gradació d'habilitats i aprenentatges per desenvolupar.
Es pot veure un exemple d'aquesta programació en els següents enllaços, en aquest cas és per a tot el curs.


programació racons P3 català / Programación rincones 3 años castellano

Partir d'una base ajuda molt. El mestre/a ha d'intentar ser curós per complir amb el que s'ha programat però alhora prou flexible per introduir variacions en l'ordre si l'interessa o per aprofitar per al racó situacions del moment que s'estiguin vivint a la classe.
Amb això n'hi ha prou per començar. 
Hi ha mil maneres d'aplicar la metodologia dels racons. Aquí s'han exposat alguns punts claus que són interessants per reflexionar. No són els únics i admeten qualsevol altra interpretació professional, és més, cada mestre/a acabarà trobant la seva pròpia manera. En tot cas, és com es duen a terme a TresQuatreiCinc. I Funcionen!

Bibliografia:

Estàs en Racons de treball dirigit a P3 (P3) .  Torna a Inici

18 comentaris:

 1. Marta hija mia aun estando en vacaciones nos haces super entradas como estas. Creo que me la voy a imprimir y guardar como oro en paño jajaja. Me parece muy interesante la forma que planteas, de hecho me gusta mucho y lo veo muy funcional. Lo has explicado de maravilla. Estas serian los rincones que haces por las mañanas, por las tardes dices que ellos pueden elegir a donde ir. Pueden ir rotando cuando acaben e ir a otra actividad? Es ahi donde metes la casita, construcciones y ese tipo de actividades o que actividades haceis? Ya ves, yo no me quedo satisfecha nunca, siempre pregunto mas y mas jajaja.
  Muchas gracias y disfruta de tus vacaciones, en septiembre te cuento cositas Montessori jijiji.
  Un abrazo :)

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Laura!
   La idea es que los rincones de la mañana sean más acotados para que se vayan acostumbrando a mantener la concentración, que vayan siendo responsables (poquito rato, ya sabes, porqué son muy pequeños). Cuando acaban el rincón no van al otro sino que procuramos acabar todos a la vez y ya empezamos una actividad diferente en grupo, almuerzo o un rato de juego libre...
   En cambio por la tarde los rincones son más lúdicos, de juego simbólico (la casita, tiendas, enfermería...) o de juegos (didácticos, construcciones y playmobils...) e incluso una zona más sensorial (con bandejas sensoriales para manipular materiales). En estos otros los niños pueden escoger donde ir, cambiar de rincón si hay plaza para ellos, repetir el rincón.
   La diferenciación que yo hago entre unos y los otros es que en los de trabajo dirigido acostumbra a esperarse una "producción final" de la acción del niño, por eso los hago pasar a todos por él. En los rincones libres o lúdicos, no sé como llamarles, hay materiales y espacios sugerentes y los niños deciden donde llegar o donde acabar.
   Pero eso es solo mi interpretación, supongo que hay muchas más. Me gusta trabajar de las dos maneras.
   Encantada de tu comentario Laura. Un abrazo grande. Mándame alguna foto de actividades Montessori de tu escuela :-)

   Elimina
 2. Hola Marta, moltes gràcies per aquestes aportacions. El curs passat vaig fer P-5 i vaig utilitzar moltes de les activitats que proposaves.Gràcies per deixar-nos imprimir els materials,la veritat es que ens facilites la feina. Aquest curs faré P-3 , i ara ja he començat a planificar,i sorpresa!!!!! parles dels racons.M'ha agradat molt aquesta organització.Fer aquests racons més lúdics i lliures a la tarda m'ha agradat molt. A veure si quan tingui els horaris ho puc organitzar.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Isabel, suposo que aquesta és la idea: compartir. Jo em sento molt agraïda de trobar el que mostren desinteressadament altres mestres i per tant, d'alguna manera amb el blog ho retorno.
   He estat dos anys seguits fent P5, que és el temps que fa que faig el blog, per això hi ha tantes entrades de 5 anys. Aquest proper curs començaré un P3 i ara ja tinc el cap amb aquesta edat. Aniré mostrant les activitats que farem amb ells.
   Bé, m'alegro que et serveixi d'inspiració i moltes gràcies pel teu comentari. Una abraçada i sort amb els racons! ;-)

   Elimina
  2. Aquesta metodología gairebé es pot emprar per a P5, tat?

   Elimina
  3. Hola Alícia, jo a P4 i P5 segueixo treballant amb els mitjos grups a la taula gran però els racons els vario i els diversifico. Estableixo 5 o 6 racons, depenent del nombre d'alumnes que tinc al grup cada curs. El mig grup que va a racons, es divideix en parelles (5 o 6 parelles, de vegades algun trio). Els racons de P4 i P5 acostumen a ser el racó de mates, de llengua, de plàstica, de traç, d'ordinador i un que jo en dic de les sorpreses (que està a mig camí de l'experimentació, les construccions i la motricitat fina). Aquest funcionament el començo tan bon punt comencem P4 i els nens s'hi acostumen de seguida. La veritat és que funciona molt bé i els agrada molt. Aviam si tinc temps de fer una entrada sobre l'organització de P4 i P5.
   Gràcies per passar-te per aquí. Salutacions!

   Elimina
 3. Hola, Marta! Espero que el descans estival hagi anat molt bé. M'ha encantat retornar a la rutina i trobar-me aquesta entrada tan ben explicada. Organitzes els racons de P-3 de forma similar al que fem a la meva escola, però m'ha agradat molt el sistema d'un racó gran i dos de petits, en prenc nota!
  Una abraçada

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Joana! Les vacances sempre van bé per seguir fent coses però a un ritme que les puguis gaudir ;-)
   Tenia moltes ganes de revisar i explicar com organitzem els racons a la meva escola. Segurament tots treballem de forma semblant però quan veus altres maneres de fer t'adones de matisos que no se t'havien acudit i que et pot venir de gust provar... i si més no, et fan reflexionar sobre la teva pràctica, que també está bé!
   M'alegro que tornis a estar activa tu també, aviam quines novetats TIC ens tens preparades!
   Gràcies pel comentari i una abraçada!

   Elimina
 4. Hola Marta! Me encanta esta entrada. Yo hago el trabjo por rincones de otra forma pero estoy pensando en cambiar algunas cosillas y probar otra manera a ver qué tal.Gracias!!
  Saludos!!
  Elisa
  http://www.aprendiendoeninfantil.com/

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Elisa! Al final cada maestro le da su toque personal a la organización y aporta cosas nuevas. El caso es que es una metodología que engancha, a que sí?!
   Gracias por pasarte por aquí. Un abrazo!

   Elimina
 5. Hola Marta el curs passat vaig descobrir el teu blog i m'encanta! No em deixes de sorprendre no només amb el que expliques a les entrades, sinó al "com" ho presentes. Genial. Només puc dir-te gràcies moltes gràcies :D

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Gemma! La veritat és que sóc jo la que agraeixo comentaris com aquest :-) Motiven per seguir endavant. M'alegro que el que mostro et serveixi d'inspiració. Moltes gràcies a tu i una abraçada!

   Elimina
 6. Gràcies Marta!!!! m'encanta la teua pàgina, i la quantitat de resursos que ens facilites a la resta sens res a canvi, diu molt de tu!!!!1 m'agrada molt la programacio de racons de p3, podries facilitar les de p4 i p5 ;) !!! estem començant a treballar per racons i ens vindria genial!!! moltes gràcies de nou!!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Clara, mil gràcies per les teves amables paraules :-)
   Et comento: els dos últims cursos vaig fer P5 però només tinc les programacions de racons recollides a mà (i no en word) i abans d'això no tenia tan endreçat el meu recull de racons, per tant, tampoc et puc oferir la programació de P4. Però a canvi, et recomano i et passo l'adreça del Sites de Gil Gabarró, que es diu "Racons". Fes-hi una ullada, està suuuuuuuperbé i ofereix programacions de racons per als tres cursos: "7 racons a P4" ( https://sites.google.com/a/xtec.cat/els-racons/racons-a-p-4/7-racons-a-p-4 ) i "5 racons a P5" ( https://sites.google.com/a/xtec.cat/els-racons/racons-a-p-5/5-racons-a-p-5 ). Jo crec que et serà molt útil i és més o menys el que m'estàs demanant.
   El Sites "Racons" està a l'adreça: https://sites.google.com/a/xtec.cat/els-racons/home
   Una abraçada!

   Elimina
 7. Hola, Marta! Tinc un dubte respecte a l'organització de l'aula i el treball en racons de la manera que expliques. Canvies les taules cada vegada que feu racons o es queden fixes? Vull dir, n'hi ha una taula gran i dues menudes en cada moment? Els xiquets, en altres moments de la jornada, com per exemple, l'esmorzar, tenen asignats un lloc fixe? Enhorabona pel bloc! Salutacions!

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Ari:
   La distribució de les taules a la classe és fixa. És la ideal per fer els racons com els plantejo jo però també ens va bé per qualsevol altra activitat: esmorzar, fer alguna feina tots alhora (encara que això passa poques vegades), esperar els pares a la sortida d'escola... Els nens s'acostumen a estar amb els companys en aquestes "mini-illes" i treballen o comparteixen amb tota normalitat.
   A la meva escola fa anys que no assignem un lloc concret als nens i ens funciona molt bé. A mi personalment m'agrada moltíssim que hi hagi aquesta tria lliure per part dels nens.
   De totes maneres el treball a les taules és relativament escàs al llarg del dia, el nostre espai principal d'acció és la rotllana.
   No sé si tot això resol els teus dubtes però si necessites més aclariments aquí segueixo. ;-)
   Moltes gràcies pel teu interès. Salutacions!

   Elimina
 8. Hola Mar soy profe de infantil y sigo tu blog, me gusta mucho. Puedes explicarme cual es la finalidad de la actividad del cubo de rubick?
  Gracias
  Un saludo

  ResponElimina
  Respostes
  1. Hola Mar, antes que nada gracias por tu comentario! :-)
   Con la actividad del cubo de Rubik (supongo que te refieres a la de la entrada del blog: http://marta345.blogspot.com.es/2016/06/geometria-amb-el-cub-de-rubik.html) se pretende trabajar los colores, aprender a observar las relaciones topológicas entre los elementos de un conjunto, aprender a reproducir un patrón... es una actividad que realizamos en gran grupo para mantener una conversación colectiva y que tengan cabida las aportaciones de todos los alumnos, tanto los que proponen la solución al ejercicio como los que expresan su aprobación o desacuerdo. La repetimos algunas otras veces y les gusta mucho.
   Espero haberte aclarado un poco la duda. Saludos!

   EliminaRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...

QUI SÓC

QUI SÓC
Marta Montero. Mestra d'educació infantil. Vaig arribar a l'escola sense una especial vocació i després de fer unes quantes voltes. M'hi vaig sentir còmoda. Potser per això, anys més tard, encara tinc arguments per continuar-hi. TresQuatreiCinc és l'espai on recullo les activitats que faig a classe amb els nens de Tres, Quatre i Cinc anys. Per a mi i per a tots els que les puguin trobar interessants. Benvinguts.

Contacta'm

Nom

Correu electrònic *

Missatge *

.

.

segueix-me a

  Seguir a TresQuatreiCinc a Google+ Seguir a TresQuatreiCinc a Twitter Seguir a TresQuatreiCinc a Instagram

Seguidors

Pel que fa als continguts...

Llicència de Creative Commons
TresQuatreiCinc de Marta Montero està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons

Tradueix

English plantillas curriculums vitae French cartas de amistad German documental Spain cartas de presentación Italian xo Portuguese

La meva llista de blogs